CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Phong Vân chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin của quý khách hàng, cam kết không tiết lộ các dữ liệu liên quan đến khách hàng cho bất kì bên thứ ba nào, mà không có sự đồng ý của khách hàng. Trừ trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền của Chính Phủ.